Kasutustingimused


Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) veebileheküljed on autoriõigustega kaitstud.

ETV2 veebilehel aadressiga etv2.err.ee sisalduvaid tekste on ilma ERR-i loata lubatud kopeerida, salvestada, avalikult esitada ja levitada, sealhulgas linkimise kaudu, vaid mittekommertslikel eesmärkidel ehk keskkondades, mis ei teeni reklaamitulu.

ETV2 saadete järelvaatamises asuvat videomaterjali pole lubatud kopeerida ja levitada, sealhulgas EI OLE lubatud ka videote linkimine nn "inline ehk hotlinkimise" meetodil.


ETV2 saadete järelvaatamise eeldused:

 • Teie internetiühenduse kiirus peab olema vähemalt 400kB sekundis. Probleemide korral võib abi olla, kui sulgeda saadete vaatamise ajaks muud aktiivselt internetiühendust kasutavad programmid.
 • Teie internetilehitsejale peab olema installeeritud Adobe Flash Player 8 (või uuem). Lae Flash Player omale siit
 • Teie internetilehitsejal peab olema sisse lüitatud Javascript.
 • Videoserver võib olla ülekoormatud. Kui see peaks juhtuma, siis proovige saadete arhiivi külastada peale tipptundi.Kommenteerimise hea tava reeglid ERR-i portaalides

Palume hoiduda ERR-i portaalides kommentaaridest, mis sisaldavad sõimu, ropendamist, laimu, solvanguid, mõnitamist, mõttetusi ja halvustamist.

Kommenteerida võib arvamusi ja mõtteid, kuid mitte kirjutajat (autorit) ennast.

Keelatud on:

 • teise inimese nime all kommenteerimine;
 • reklaam- ja üldlinkide lisamine;
 • seaduserikkumisele ärgitamine;
 • kolmandate inimeste õiguste ja vabaduste riivamine;
 • inimväärikuse alandamine ja au teotamine;
 • teiste üldtunnustatud eetika- ja moraalinormide eiramine;
 • reklaami ja kuulutuste avaldamine.


Kõik hea tava reeglite vastu eksinud kommentaarid kustutatakse ning korduva rikkumise puhul blokeeritakse kasutaja IP-aadress. Sobimatust kommentaarist palume teatada e-maili teel etv2@err.ee

ERR ei vastuta kommentaaride sisu eest, kuid võib parandada neis esinevaid kirjavigu.